انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
بودجه بندی کنکور انسانی 1401

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱

فهرست مطالب

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ با توجه به آخرین تغییرات کتاب درسی در این مقاله قرار گرفته است.

تکرار بعضی مباحث دروس در کنکور در سالهای اخیر اهمیت بودجه بندی را دو چندان کرده است.

به طوری که می توان زمان را با دانستن بودجه بندی مدیریت کرده و در دوران جمع بندی و دوران منتهی به کنکور زمان بیشتری را صرف مرور مطالب خوانده شده کرد.

با توجه به رقابت تنگاتنگ داوطلبان در سالهای اخیر و مفهومی شدن سوالات، بودجه بندی نقش بسزایی را در موفقیت داوطلبان ایفا می کند.

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات فلسفه و منطق در کنکور : ۲۵ سوال
مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات فلسفه و منطق : ۲۵ دقیقه
زمان اختصاص یافته به هر سوال : ۶۰ ثانیه

بودجه بندی فلسفه ۱ ( یازدهم )

نام فصلتعداد سوال
چیستی فلسفه۱
ریشه و شاخه های فلسفه۱
فلسفه و زندگی۰
آغاز تاریخی فلسفه۱
زندگی بر اساس اندیشه۱
امکان شناخت۱
ابزارهای شناخت۰
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
چیستی انسان (۱)۱
چیستی انسان (۲)۰
انسان موجود خلاق گرا۱

بودجه بندی فلسفه ۲ ( دوازدهم )

نام فصلتعداد سوالات
هستی و چیستی۱
جهان ممکنات۱
جهان علی و معلولی۲
کدام تصویر از جهان؟۱
خدا در فلسفه (۱)۱
خدا در فلسفه (۲)۱
عقل در فلسفه (۱)۰
عقل در فلسفه (۲)۱
آغاز فلسفه در جهان اسلام (۱)۰
فلسفه در جهان اسلام (۲)۰
دوران متاخر۰

بودجه بندی منطق

نام فصلتعداد سوالات
منطق ترازوی اندیشه۱
لفظ و معنا۱
مفهوم و مصداق۱
اقسام و شرایط تعریف۱
اقسام استدلال استقرایی۱
قضیه حملی۱
احکام قضایا۱
قیاس اقترانی۰
قضیه شرطی و قیاس استثنایی۱
سنجشگری در تفکر۱
شماره تماس انتخاب رشته دات کام

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات تاریخ در کنکور : ۳۰ سوال
مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات تاریخ : ۲۵ دقیقه
زمان اختصاص یافته به هر سوال : ۴۸ ثانیه

بودجه بندی تاریخ دهم کنکور انسانی ۱۴۰۱

نام فصلتعداد سوالات
تاریخ و تاریخ نگاری۰
تاریخ، زمان و مکان۱
باستان شناسی در جستجوی میراث فرهنگی۱
پیدایش تمدن ،بین النهرین و مصر۰
هند و چین۰
یونان و روم۰
مطالعه و کاوش در گذشته های دور۰
سپیده دم تمدن ایرانی۱
از ورود آریایی ها تا پایان هخامنشیان۰
اشکانیان و ساسانیان۰
آیین کشورداری۰
جامعه و خانواده۰
اقتصاد و معیشت۰
دین و اعتقادات۱
زبان، علم و آموزش۰
هنر و معماری۱

بودجه بندی تاریخ یازدهم

نام فصلتعداد سوالات
منابع پژوهش در تاریخ اسلام و ایران دوران اسلامی۰
روش پژوهش در تاریخ ، بررسی و سنجش اعتبار شواهد و مدارک۱
اسلام در مکه۰
امت و حکومت نبوی در مدینه۰
تثبیت و گسترش اسلام در دوران خلفای نخستین۰
امویان بر مسند قدرت۰
جهان اسلام در عصر خلافت عباسی۱
اسلام در ایران ، زمینه های ظهور تمدن ایرانی _ اسلامی۰
ظهور و گسترش تمدن ایرانی _ اسلامی۰
ایران در دوران غزنوی ، سلجوقی و خوارزمشاهی۱
حکومت ، جامعه و اقتصاد در عصر مغول _ تیموری۰
فرهنگ و هنر در عصر مغول _ تیموری۰
تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دوره ی صفوی۱
فرهنگ و تمدن در عصر صفوی۰
قرون وسطا۱
رنسانس و عصر جدید۰

بودجه بندی تاریخ دوازدهم

نام فصلتعداد سوالات
تاریخ نگاری و منابع دوره ی معاصر۱
ایران و جهان در آستانه دوره ی معاصر۱
سیاست و حکومت در عصر قاجار ( از آغاز تا پایان سلطنت ناصرالدین شاه )۰
اوضاع اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی عصر قاجار۱
انقلاب مشروطه ایران۱
جنگ جهانی اول و ایران۰
ایران در دوره ی حکومت رضاشاه۰
جنگ جهانی دوم و جهان پس از آن۱
نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران۰
انقلاب اسلامی۰
استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی۰
جنگ تحمیلی و دفاع مقدس۰

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات ریاضی در کنکور : ۲۰ سوال
مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات ریاضی : ۲۵ دقیقه
زمان اختصاص یافته به هر سوال : ۷۲ ثانیه

بودجه بندی ریاضی دهم کنکور انسانی ۱۴۰۱

نام فصلتعداد سوالات
عبارت های جبری ( اتحاد جبری و کاربردها )
(عبارت های گویا )
۱
۱
معادله درجه دوم ( معادله و مسائل توصیفی )
( معادلات شامل عبارات گویا )
۱
۱
فصل تابع ( نمودار تابع درجه ۲)۲
کار با داده های آماری ( معیارهای پراکندگی )۱
نمایش داده ها ( نمودارهای یک متغیره )۲

بودجه بندی ریاضی یازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۱

نام فصلتعداد سوالات
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره ها و ترکیب گزاره ها )۱
تابع ( اعمال بر روی تابع )
( توابع پلکانی و قدر مطلقی )
۱
۱
آمار ( شاخص های آماری )
( سری های زمانی )
۱
۱

بودجه بندی ریاضی دوازدهم کنکور انسانی ۱۴۰۱

نام فصلتعداد سوالات
آمار و احتمال ( شمارش )
( احتمال )
۱
۲
الگو های خطی ( دنباله حسابی )
( مدل سازی و دنباله )
۱
۱
الگوهای غیر خطی ( دنباله هندسی )۱

بودجه بندی عربی کنکور انسانی ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات عربی در کنکور : ۲۰ سوال
مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات عربی : ۲۰ دقیقه
زمان اختصاص یافته به هر سوال : ۶۰ ثانیه

مبحثتعداد سوال
ترجمه۸
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۷
مفهوم۱

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات زبان و ادبیات فارسی در کنکور : ۳۰ سوال
مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات زبان و ادبیات فارسی : ۳۰ دقیقه
زمان اختصاص یافته به هر سوال : ۶۰ ثانیه

مبحثتعداد سوالات
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
عروض۶
قافیه۲
آرایه ادبی۷
قرابت معنایی۵

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات روانشناسی در کنکور : ۲۰ سوال
مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات روانشناسی : ۱۵ دقیقه
زمان اختصاص یافته به هر سوال : ۴۵ ثانیه

نام فصلتعداد سوالات
روانشناسی ; تعریف و روش مورد مطالعه۲
روانشناسی رشد۴
احساس، توجه ، ادراک۴
حافظه و علل فراموشی۲
تفکر ( ۱) حل مسئله۲
تفکر (۲ ) تصمیم گیری۳
انگیزه و نگرش۲
روانشناسی سلامت۱

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور۱۴۰۱

تعداد کل سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۲۵ سوال
مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی :۱۸ دقیقه
زمان اختصاص یافته به هر سوال : ۴۳ ثانیه

مبحثتعداد سوالات
واژگان۳
املا۳
زبان فارسی۵
تاریخ ادبیات۱
آرایه ادبی۴
قرابت معنایی۹

بودجه بندی دین و زندگی کنکور ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات دین و زندگی در کنکور : ۲۵ سوال
مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات دین و زندگی :۱۸ دقیقه
زمان اختصاص یافته به هر سوال : ۴۱ ثانیه

مبحثتعداد سوالات
آیات و روایات۱۱
متن۹
اشعار و حدیث۵

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات عربی در کنکور : ۲۵ سوال
مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات عربی : ۲۰ دقیقه
زمان اختصاص یافته به هر سوال : ۴۸ ثانیه

مبحثتعداد سوالات
ترجمه۱۰
سوال از متن۴
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۵
مفهوم۲

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۱

تعداد کل سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۲۵ سوال
مدت زمان تقریبی پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی :۱۸ دقیقه
زمان اختصاص یافته به هر سوال : ۴۸ ثانیه

مبحثتعداد سوالات
واژگان۸
گرامر۴
Cloze Test۵
درک مطلب (Reading)۸

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳
صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها