انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی پرستاری

آخرین رتبه قبولی پرستاری

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی پرستاری چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته پرستاری پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان تجربی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته پرستاری هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته پرستاری قرار داده شده است تا با دید بازتری این انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین قبولی رتبه پرستاری و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور تجربی

رشته پرستاری

رشته پرستاری که از رشته هایی است که سختی های خاص خود را دارد از رشته های پرطرفدار در میان داوطلبان تجربی می باشد.

اگر قصد انتخاب رشته پرستاری را دارید با بدانید علاوه علاقه نیازمند توانایی جسمی و ذهنی می باشد زیرا با بیماران با شرایط متعدد رو به رو خواهید بود.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته پرستاری می باشند؟

وظایف پرستار چیست؟

رشته پرستاری چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته پرستاری چه می دانید؟

بازار کار رشته پرستاری چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانتهراندختر۱۲۳۴۱
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهمشهدپسر۱۲۳۹۶
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | ظرفیت مازاد-نیمسال دومخسروشاهپسر۱۲۷۱۴
۱پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهاصفهانپسر۱۲۷۸۲
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مازندران -ساری | پردیس خودگردان-نیمسال دوممشهدپسر۱۳۰۸۲
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ظرفیت مازاداصفهانپسر۱۳۱۵۸
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازاد-نیمسال اولمشهدپسر۱۳۳۰۵
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | پردیس خودگردانمشهدپسر۱۳۳۷۳
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگرداناصفهانپسر۱۳۴۹۱
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان | پردیس خودگردانتهرانپسر۱۳۷۶۵
۱پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | ظرفیت مازادشیرازدختر۱۳۸۶۳
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانمشهدپسر۱۴۰۳۰
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانمشهدپسر۱۴۰۹۳
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردانتهرانپسر۱۴۰۹۳
۱پرستاری|دانشکده علوم پزشکی بهبهان | ظرفیت مازادمشهدپسر۱۴۵۲۱
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانتبریزپسر۱۴۹۴۳
۱پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانمشهدپسر۱۶۰۲۳

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانهاردبیلپسر۲۴۳۷۰
۲پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | ظرفیت مازادآبادهپسر۲۴۳۷۰
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانرفسنجانپسر۲۴۷۰۸
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردانسنندجپسر۲۵۳۳۱
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانبهبهاندختر۲۵۵۰۶
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاناهوازدختر۲۵۹۸۹
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهدانپسر۲۶۰۵۶
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۲۶۸۷۹
۲پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازپسر۲۶۹۰۷
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهدانپسر۲۷۲۷۹
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانتهراندختر۲۸۲۰۴
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۲۸۲۸۴
۲پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازپسر۲۹۸۸۱
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانبهبهانپسر۳۰۱۱۸
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۳۰۱۶۹
۲پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۳۰۲۴۲

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهزابلدختر۲۲۴۵۸
۳پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانماه شهرپسر۲۳۵۲۳
۳پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)سراوانپسر۲۳۸۹۶
۳پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دومرودانپسر۲۶۶۷۵
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهسراواندختر۲۶۷۱۸
۳پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانمسجدسلیمانپسر۲۷۹۱۵
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهرپسر۲۹۳۲۰
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهرپسر۲۹۹۲۴
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۰۱۳۶
۳پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دوملامردپسر۳۱۲۰۴
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۳۱۳۴
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهردختر۳۳۲۱۴
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهرپسر۳۶۵۳۱
۳پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | محروم-بومی سیستان وبلوچستانایرانشهرپسر۳۹۲۸۷

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سهمیه ۵%

سهمیه رشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی تربت جام | روزانهکوهدشتپسر۹۰۸۷
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهشیرازدختر۹۰۸۷
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانه-نیمسال دومیزدپسر۹۱۴۷
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی تربت جام | روزانهقوچانپسر۹۱۵۹
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | ظرفیت مازادقمپسر۹۲۲۴
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی اسفراین | روزانهتهرانپسر۹۲۹۶
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه-نیمسال دومفردوسپسر۹۳۳۹
۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی اسفراین | روزانهآملپسر۹۵۹۲
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهتربت جامپسر۹۶۲۲
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهبابلپسر۹۷۰۶
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاناصفهانپسر۱۱۳۵۳
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهدانپسر۱۲۵۳۷
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۱۳۳۹۴
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۱۷۵۲۸
۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۱۹۴۵۰

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری سهمیه ۲۵%

سهمیه رشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جهرم | روزانهدارابدختر۴۸۰۶
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه-نیمسال دومجهرمپسر۴۸۳۱
۲۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی لارستان | روزانهکنگاورپسر۴۹۱۶
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهبیرجنددختر۴۹۸۲
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگرداناصفهانپسر۵۰۰۶
۲۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی بهبهان | روزانهتهراندختر۵۰۲۴
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهگلپایگانپسر۵۰۳۶
۲۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی شوشتر | روزانه-نیمسال دومارکوازملکشاهیدختر۵۱۴۵
۲۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی تربت جام | روزانهتایبادپسر۵۲۰۷
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال اولتهراندختر۵۲۲۲
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهزرنددختر۵۲۹۶
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاندشت آزادگاندختر۵۳۳۳
۲۵پرستاری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه-نیمسال دومزابلپسر۵۴۰۹
۲۵پرستاری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | محروم-بومی خوزستاناهوازدختر۵۷۸۱

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته پرستاری را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته پرستاری با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

3 پاسخ

 1. سلام
  ببخشید با رتبه ۱۶۷۰۰ منطقه ۲ میتوانم پرستاری پردیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – استان خودم- قبول شم؟
  احتمالش چقدر است؟

 2. سلام با رتبه ۱۹۰۰۰ منطقه ۳ و ۷۰۰۰ در سهمیه ۵ درصد و تراز ۷۴۰۰ میتونم پرستاری روزانه ایلام بیارم؟بومی ایلام هستم

 3. من شدم ۶۵۰۰زیر گروه یک ۵درصدی
  بومی ایلام کاش مامایش بیارم خب نذری میدم هییع🌹💔
  شما که بومی ایلامی ترازت کمتر شده قطعا من رتبم از شما کمتره ترازم ۷۳۶۰ شده گلم هردومون منطقه ۳ ایم 😊….! هرچند امیدوارم هردومون چیزی بیارم….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها