انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی هوشبری

آخرین رتبه قبولی هوشبری

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی هوشبری چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته هوشبری پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان تجربی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته هوشبری هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته هوشبری قرار داده شده است تا با دید بازتری این انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین قبولی رتبه هوشبری و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور تجربی

رشته هوشبری

از پرطرفدار ترین رشته های تجربی رشته هوشبری می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

رشته هوشبری از شاخه رشته های پیرا پزشکی می باشد و داوطلبان در صورت علاقه و یا در صورت عدم کسب رتبه مورد نظر در رشته های پزشکی این رشته را انتخاب می کنند.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته هوشبری می باشند؟

وظایف هوشبر در اتاق عمل چیست؟

رشته هوشبری چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته هوشبری چه می دانید؟

بازار کار رشته هوشبری چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | روزانهشیرازدختر۱۴۲۰۰
۱هوشبری|دانشکده علوم پزشکی گراش | روزانهگراشپسر۱۴۱۱۱
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهجیرفتدختر۱۴۶۴۱
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهزابلدختر۱۴۹۰۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهزاهدانپسر۱۴۸۰۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ظرفیت مازادشیرازدختر۱۵۰۰۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردانکرمانشاهپسر۱۴۰۰۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازادگناباد همدانپسر۱۴۰۰۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردانهمداندختر۱۴۵۵۰
۱هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | روزانهیاسوجپسر۱۴۵۵۰

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهزاهداندختر۳۳۴۳۶
۲هوشبری|دانشکده علوم پزشکی خمین | روزانهاراکدختر۲۴۰۵۲
۲هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهیزدپسر۲۳۵۶۸
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهنیشابوردختر۲۳۶۸۴
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانهسبزوارپسر۲۳۱۲۶
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستاناهوازدختر۲۴۱۹۸
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهکرماندختر۲۵۸۵۷
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانهکرمانپسر۲۶۱۲۰
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهزاهداندختر۲۶۲۵۰
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهگرگانپسر۲۳۷۶۱
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهگرمسارپسر۳۴۳۲۸
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهشاهرودپسر۲۴۳۱۰
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازادخراسان رضوی دختر ۲۳۲۰۰
۲هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهخرم آباددختر۲۳۳۳۱

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ابادان | روزانهشوشتردختر۱۷۷۸۱
۳هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهسراوانپسر۲۹۸۵۴
۳هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهبمپسر۲۰۰۴۶
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهدهلرانپسر۱۶۶۹۹
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | محروم-بومی هرمزگانبندر کنگ و چارکپسر۱۸۶۳۵
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهجیرفتپسر۲۲۱۷۲
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی دزفول | روزانهرامهرمزپسر۱۷۱۲۷
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی دزفول | ظرفیت مازاد دختر ۱۹۹۰۰
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانهاناردختر۱۷۱۹۹
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهزابلدختر۲۷۹۵۸
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | روزانهتربت جامپسر۱۷۱۹۹
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهسمنانپسر۲۷۷۷۶
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانهبروجنپسر۱۹۶۸۳
۳هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | ظرفیت مازاد دختر ۱۷۰۰۰

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهکاشانپسر۹۴۹۴
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانهتربت حیدریهدختر۹۵۲۰
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور-اهواز | محروم-بومی خوزستانبهبهاندختر۹۴۲۴
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهدهدشتدختر۹۵۹۲
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه  پسر۹۰۰۰
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهداندختر۱۱۱۲۸
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانهبروجندختر۸۴۸۹
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ظرفیت مازاد پسر ۸۵۰۰
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه دختر ۱۰۹۰۰
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازادنهاوندپسر۹۰۶۴
۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد | روزانهخرم آبادپسر۸۹۹۹

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانه دختر۸۲۰۰
۲۵هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ساوه | روزانهساوهپسر۶۰۵۰
۲۵هوشبری|دانشکده علوم پزشکی ساوه | ظرفیت مازاد پسر۶۲۰۰
۲۵هوشبری|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانه دختر۷۳۵۰
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانه پسر۶۴۸۰
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جهرم | روزانه دختر۶۰۰۰
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانه پسر۷۵۹۲
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | روزانه دختر۶۱۹۰
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه دختر۵۹۹۹
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | ظرفیت مازاد پسر۶۴۳۲
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه پسر۸۹۰۰
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازاد پسر۷۰۶۴
۲۵هوشبری|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | ظرفیت مازاد دختر۳۵۸۰۰

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته هوشبری را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته هوشبری با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها