انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا

آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مهندسی هوافضا پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مهندسی هوافضا هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مهندسی هوافضا قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور ریاضی

رشته مهندسی هوافضا

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته مهندسی هوافضا می باشند؟

وظایف مهندس هوافضا چیست؟

رشته مهندسی هوافضا چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته مهندسی هوافضا چه می دانید؟

بازار کار رشته مهندسی هوافضا چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهددختر۲۴۵۵
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانهبهارستانپسر۳۱۰۶
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهدپسر۳۳۴۰
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهدپسر۳۹۰۰
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانهاصفهاندختر۴۱۳۹
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانهتهرانپسر۴۱۶۳
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهددختر۴۶۰۳
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهدپسر۴۶۰۹
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهشاهین شهردختر۴۷۲۷
۱مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهاصفهانپسر۸۷۵۵
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهتبریزپسر۱۲۶۴۲
۱مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهتبریزپسر۱۲۷۴۹

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهشاهرودپسر۵۰۰۳
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردانهمدانپسر۶۱۷۱
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهاهوازپسر۶۲۳۲
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهشهرکردپسر۶۵۶۵
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردانکرجپسر۶۹۱۳
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهمراغهپسر۷۵۴۶
۲مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهگرمسارپسر۸۲۵۶
۲مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهکرجپسر۸۴۹۹
۲مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهکرجپسر۸۵۳۸
۲مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهاصفهانپسر۸۷۴۹

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانههشتگردپسر۶۴۴
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانهشازنداراکپسر۷۰۹
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانهسنندجدختر۷۹۴
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهکوهدشت پسر۸۹۹
۳مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهکرجپسر۱۸۹۲
۳مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهملاردپسر۱۸۹۹
۳مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهکرجدختر۲۶۶۵
۳مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهکرجدختر۳۹۹۲
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهقروه درجزیندختر۴۷۷۴
۳مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردانشهریارپسر۵۴۰۴

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانهاراکدختر۱۱۸۲
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهمشهدپسر۱۱۸۵
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانهاصفهانپسر۱۲۴۶
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهگرگانپسر۱۳۲۸
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهاهوازپسر۲۲۱۱
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهشیرازپسر۲۳۱۴
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهاندیمشکدختر۲۶۷۲
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهدزفولپسر۲۷۰۱
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهمرندپسر۳۰۶۹
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهزاهداندختر۳۹۳۳
۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهیزدپسر۴۵۴۳
۵مهندسی هوافضا|مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | روزانهشیرازپسر۵۸۱۱

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا سهمیه ۲۵%

سهمیه رشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانهگرگاندختر۲۱۴
۲۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانهساوهپسر۲۵۹
۲۵مهندسی هوافضا|دانشگاه صنعتی شریف -تهران | روزانهفساپسر۴۴۱

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته مهندسی هوافضا را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته مهندسی هوافضا با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها