انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری

آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مهندسی معماری پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مهندسی معماری هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مهندسی معماری قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور ریاضی

رشته مهندسی معماری

از پرطرفدار ترین رشته های ریاضی رشته مهندسی معماری می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

معمار باید دارای قدرت تجسم بالا، ذوق هنری و خلاقیت برخوردار باشد و عناصر زیبایی شناختی بصری را بشناسد.

گرایش های رشته معماری در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش‌های زیر است:

  1. معماری-معماری
  2. معماری – منظر
  3. تکنولوژی معماری
  4. معماری – انرژی
  5. معماری – مرمت بناها و بافت‌های تاریخی
  6. معماری – مدیریت پروژه و ساخت

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته مهندسی معماری می باشند؟

وظایف مهندس معماری چیست؟

رشته مهندسی معماری چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته مهندسی معماری چه می دانید؟

بازار کار رشته مهندسی معماری چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزدختر۱۲۲۷۱
۱مهندسی معماری|دانشگاه گرمسار | نوبت دومتهراندختر۱۲۵۳۷
۱مهندسی معماری|دانشگاه هنراسلامی تبریز | روزانهتبریزپسر۱۳۱۱۲
۱مهندسی معماری|دانشگاه هنراسلامی تبریز | روزانهتبریزپسر۱۳۲۶۴
۱مهندسی معماری|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانهمشهددختر۱۳۳۵۱
۱مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانهمشهددختر۱۳۳۷۲
۱مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دومتهراندختر۱۳۴۹۶
۱مهندسی معماری|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانهشیرازپسر۱۳۶۴۶
۱مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزدختر۱۳۷۷۷
۱مهندسی ماشین‌های ریلی|دانشگاه اصفهان | نوبت دوماصفهانپسر۱۳۹۳۵
۱مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانهمشهددختر۱۴۳۱۳
۱مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی|دانشگاه تبریز | روزانهتبریزپسر۱۵۰۳۹
۱مهندسی معماری|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانهتهراندختر۱۷۸۳۸
۱مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانهمشهددختر۲۰۰۵۳
۱مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهتبریزدختر۲۱۴۶۶
۱مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهاصفهانپسر۲۲۲۲۳
۱مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهتبریزدختر۲۲۸۵۲
۱مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهتهرانپسر۲۴۴۸۳

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | روزانهاردبیلدختر۱۷۳۲۰
۲مهندسی معماری|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهسنندجدختر۱۷۴۱۶
۲مهندسی معماری|دانشگاه بجنورد | روزانهگرگاندختر۱۷۶۰۰
۲مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهبابلدختر۱۷۹۶۱
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوماردبیلدختر۱۸۳۷۴
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دومرشتدختر۱۸۴۵۲
۲مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهیزددختر۱۹۰۴۶
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دومبابلدختر۱۹۲۳۱
۲مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهلاهیجانپسر۱۹۵۳۳
۲مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهزنجانپسر۱۹۵۸۳
۲مهندسی معماری|دانشگاه گرمسار | نوبت دومگرمساردختر۲۰۵۸۸
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوماردبیلدختر۲۱۵۳۲
۲مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دومشاهروددختر۲۳۶۹۰
۲مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانهسبزواردختر۲۴۱۴۴
۲مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دوماردبیلپسر۲۶۵۴۸
۲مهندسی معماری|دانشگاه زابل | روزانهبیرجنددختر۲۷۵۰۵

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهدزفولپسر۹۶۱۲
۳مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهآستارادختر۱۰۴۹۳
۳مهندسی معماری|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | محروم-بومی جنوب استان کرمانجیرفتپسر۱۰۶۸۱
۳مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهبندر دیرپسر۱۰۹۰۸
۳مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهفومنپسر۱۱۱۱۲
۳مهندسی معماری|دانشگاه ملایر | روزانهدهگلاندختر۱۱۳۹۰
۳مهندسی معماری|دانشگاه ملایر | روزانهپاوهدختر۱۱۵۵۲
۳مهندسی معماری|دانشگاه زابل | روزانهدزفولدختر۱۲۰۳۸
۳مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-ابیک | غیر انتفاعیفردیسدختر۱۲۴۳۱
۳مهندسی معماری|دانشگاه بناب | روزانهکلاچایدختر۱۲۸۷۷
۳مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | روزانهایلامدختر۱۴۰۰۱
۳مهندسی معماری|دانشگاه ایت اله بروجردی -بروجرد | روزانهازناپسر۱۴۴۹۵
۳مهندسی معماری|دانشگاه زابل | روزانهزابلدختر۱۶۵۳۱
۳مهندسی معماری|دانشگاه ایلام | نوبت دومایوان غربدختر۱۶۷۲۰
۳مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی خیام -مشهد | غیر انتفاعیتایبادپسر۱۸۱۷۵
۳مهندسی معماری|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | نوبت دومنمینپسر۲۲۵۶۰

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی معماری|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانهسبزواردختر۴۸۹۲
۵مهندسی معماری|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانهاهوازدختر۴۹۱۴
۵مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزدختر۴۹۴۵
۵مهندسی معماری|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانهاهوازدختر۵۱۵۸
۵مهندسی معماری|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانهاهوازدختر۵۱۹۸
۵مهندسی معماری|دانشگاه گرمسار | نوبت دومتهراندختر۵۳۵۲
۵مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد-مشهد | غیر انتفاعیمشهددختر۵۴۳۱
۵مهندسی معماری|دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوملاهیجاندختر۵۴۳۱
۵مهندسی معماری|دانشگاه قم | روزانهتهرانپسر۵۵۱۲
۵مهندسی معماری|دانشگاه ارومیه | روزانهیزدپسر۵۷۸۱
۵مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانهشاهرودپسر۶۱۵۷
۵مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد-مشهد | غیر انتفاعیمشهددختر۶۱۹۶
۵مهندسی معماری|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | نوبت دومشیرازدختر۶۳۳۰
۵مهندسی معماری|مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | روزانهتهرانپسر۶۴۴۰
۵مهندسی معماری|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیتهرانپسر۶۵۳۸
۵مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهبهبهاندختر۷۱۰۴
۵مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیکاشاندختر۷۳۷۵
۵مهندسی معماری|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیتهرانپسر۷۶۱۱
۵مهندسی معماری|دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان | غیر انتفاعیاصفهانپسر۷۸۵۵
۵مهندسی معماری|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانهتهراندختر۸۲۴۶

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانهپیشوادختر۱۳۹
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانهیزددختر۱۴۵
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانهتهراندختر۱۶۸
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه تهران | روزانهقمپسر۱۸۹
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه فردوسی مشهد | روزانهتربت حیدریهدختر۲۴۵
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه هنراصفهان | روزانهخمینی شهردختر۳۰۳
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران | روزانهکرماندختر۴۲۴
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | روزانهنوردختر۴۷۴
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانهقلعه گنجدختر۶۷۳
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانههمداندختر۸۴۵
۲۵مهندسی معماری|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانهچمستاندختر۹۲۴
۲۵مهندسی معماری|موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند | غیر انتفاعیتهرانپسر۱۵۹۴

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته مهندسی معماری را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته مهندسی معماری با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها