انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی مهندسی برق

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی مهندسی برق چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته مهندسی برق پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان ریاضی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته مهندسی برق هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته مهندسی برق قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی مهندسی برق و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور ریاضی

رشته مهندسی برق

از پرطرفدار ترین رشته های ریاضی رشته مهندسی برق می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

افرادی در این رشته می توانند موفق شوند که هوش محاسباتی بالایی داشته باشند به همین منظور باید علاقمندان به این رشته اهمیت درس ریاضی و فیزیک را جدی بگیرند.

رشته برق در ۴ گرایش اصلی برق مخابرات، برق قدرت، برق کنترل و برق الکترونیک در دانشگاه ها تدریس می شود.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته برق می باشند؟

وظایف مهندس برق چیست؟

رشته برق چه برتری به دیگر رشته ها خواهد داشت؟

از معایب رشته مهندسی برق چه می دانید؟

بازار کار رشته مهندسی برق چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱مهندسی برق|دانشگاه فسا | نوبت دومشیرازپسر۲۴۰۰۷
۱مهندسی برق|دانشگاه فسا | نوبت دومشیرازپسر۲۴۱۵۳
۱مهندسی برق|دانشگاه جیرفت | روزانهاصفهانپسر۲۴۳۸۲
۱مهندسی برق|دانشگاه صنعتی قوچان | روزانهمشهدپسر۲۴۴۶۴
۱مهندسی برق|دانشگاه ارومیه | روزانهتبریزپسر۲۴۴۷۰
۱مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهشیرازپسر۲۴۷۱۵
۱مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهاصفهانپسر۲۵۱۱۴
۱مهندسی برق|دانشگاه نیشابور | نوبت دوممشهدپسر۲۵۶۰۰
۱مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهمشهددختر۲۵۶۸۱
۱مهندسی برق|دانشگاه نیشابور | نوبت دوممشهدپسر۲۵۷۵۷
۱مهندسی برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دومتهرانپسر۲۵۹۸۵
۱مهندسی برق|مرکزاموزش عالی اقلید | روزانهاصفهانپسر۲۶۶۲۶
۱مهندسی برق|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهشیرازپسر۲۶۸۸۳
۱مهندسی برق|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیتهراندختر۲۷۵۲۶
۱مهندسی برق|دانشگاه تربت حیدریه | روزانهتهرانپسر۲۷۵۴۹
۱مهندسی برق|مرکزاموزش عالی فیروزاباد | روزانهشیرازپسر۲۸۱۳۱
۱مهندسی برق|دانشگاه زابل | روزانهشیرازپسر۲۹۹۲۱
۱مهندسی برق|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهاصفهانپسر۳۰۷۱۴

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲مهندسی برق|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانهشهریارپسر۲۳۰۴۴
۲مهندسی برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دومگلپایگانپسر۲۳۰۷۸
۲مهندسی برق|دانشگاه بجنورد | روزانهبهشهرپسر۲۳۲۹۴
۲مهندسی برق|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانهزاهدانپسر۲۳۴۸۲
۲مهندسی برق|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانهبیرجندپسر۲۳۷۹۴
۲مهندسی برق|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانهکرمانپسر۲۳۹۲۹
۲مهندسی برق|دانشگاه ایت اله بروجردی -بروجرد | روزانهخرم آبادپسر۲۴۲۲۶
۲مهندسی برق|دانشگاه سمنان | نوبت دومسمنانپسر۲۴۳۴۲
۲مهندسی برق|مرکزاموزش عالی اقلید | روزانهآبادهپسر۲۴۳۸۱
۲مهندسی برق|دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دومامیرکلاپسر۲۴۴۲۰
۲مهندسی برق|دانشگاه تفرش | نوبت دومساوهپسر۲۴۵۹۶
۲مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهکرمانپسر۲۴۷۳۲
۲مهندسی برق|دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار | روزانهسیرجانپسر۲۴۸۱۶
۲مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهبیرجندپسر۲۴۸۱۶
۲مهندسی برق|دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار | روزانهبوشهرپسر۲۵۰۸۰
۲مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهرامسرپسر۲۵۲۳۳
۲مهندسی برق|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دومزاهداندختر۲۷۰۴۱
۲مهندسی برق|مرکزاموزش عالی اقلید | روزانهآبادهپسر۲۷۹۶۰
۲مهندسی برق|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهکاشمرپسر۲۸۷۲۵
۲مهندسی برق|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهگرگانپسر۲۹۹۹۵
۲مهندسی برق|دانشگاه زابل | روزانهدزفولپسر۳۰۴۹۳

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳مهندسی برق|مرکزاموزش عالی اقلید | روزانهنورآباد ممسنیپسر۱۵۶۳۲
۳مهندسی برق|مرکزاموزش عالی فیروزاباد | روزانهزیدونپسر۱۶۱۰۱
۳مهندسی برق|دانشگاه سلمان فارسی -کازرون | نوبت دوماستهبانپسر۱۶۳۸۷
۳مهندسی برق|دانشگاه جیرفت | روزانهگلبافپسر۱۷۲۳۹
۳مهندسی برق|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانهدولت آبادتربت حیدریهپسر۱۷۲۹۰
۳مهندسی برق|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهبندر کنگ و چارکپسر۱۷۳۵۸
۳مهندسی برق|مرکزاموزش عالی اقلید | روزانهبندر دیرپسر۱۷۴۰۹
۳مهندسی برق|دانشگاه صنعتی کرمانشاه | محروم-بومی زلزله زده استان کرمانشاهملاردپسر۱۷۹۰۴
۳مهندسی برق|مجتمع اموزش عالی گناباد | روزانهقائمیهپسر۱۸۰۸۶
۳مهندسی برق|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهفارساندختر۱۹۳۱۰
۳مهندسی برق|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دومچابهارپسر۱۹۹۷۶
۳مهندسی برق|دانشگاه ولایت -ایرانشهر | روزانهایرانشهرپسر۲۰۰۶۶
۳مهندسی برق|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهاسفراینپسر۲۰۷۱۹
۳مهندسی برق|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دومایرانشهرپسر۲۰۸۶۶
۳مهندسی برق|موسسه غیرانتفاعی ابرار-تهران /ویژه خواهران / | غیر انتفاعیکرجدختر۲۲۲۲۱
۳مهندسی برق|دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا/ص /-بهبهان | روزانهشوش دانیالپسر۲۳۲۴۱

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق سهمیه ۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵مهندسی برق|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | روزانهبهشهرپسر۶۵۷۹
۵مهندسی برق|مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | روزانهنیشابورپسر۶۶۹۵
۵مهندسی برق|دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | روزانهخویپسر۶۷۶۴
۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شاهرود | روزانهگنابادپسر۶۸۳۶
۵مهندسی برق|دانشگاه رازی -کرمانشاه | روزانهاسلام آبادغربدختر۶۸۴۹
۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهشوش دانیالپسر۶۹۲۸
۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | نوبت دوماسکوپسر۷۰۰۹
۵مهندسی برق|دانشگاه یاسوج | روزانهشیرازپسر۷۱۵۱
۵مهندسی برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانهدارابپسر۷۲۱۳
۵مهندسی برق|دانشگاه ارومیه | روزانهجلفاپسر۷۳۱۲
۵مهندسی برق|دانشگاه فسا | روزانهشیرازدختر۷۳۷۵
۵مهندسی برق|دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل | روزانهاردبیلدختر۷۵۰۰
۵مهندسی برق|دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | نوبت دومساریپسر۷۵۵۴
۵مهندسی برق|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دومگرگانپسر۷۶۳۶
۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی ارومیه | روزانهگیلانپسر۷۷۶۷
۵مهندسی برق|دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | روزانهنیشابورپسر۷۷۸۴
۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهاهوازپسر۷۹۱۰
۵مهندسی برق|دانشگاه زنجان | نوبت دومزنجانپسر۷۹۲۸
۵مهندسی برق|مرکزاموزش عالی فیروزاباد | روزانهشیرازپسر۹۰۵۳

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵مهندسی برق|دانشگاه تهران | روزانهتهرانپسر۲۳۸
۲۵مهندسی برق|دانشگاه تهران | روزانهمشهدپسر۲۹۲
۲۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | روزانهمرودشتپسر۳۳۴
۲۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | روزانهیزدپسر۴۴۰
۲۵مهندسی برق|دانشگاه بوعلی سینا-همدان | روزانههمدانپسر۴۵۶
۲۵مهندسی برق|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانهکرمانپسر۴۵۷
۲۵مهندسی برق|دانشگاه شیراز | روزانهاهوازپسر۶۰۲
۲۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | روزانهدزفولپسر۶۷۰
۲۵مهندسی برق|دانشگاه شهیدباهنر-کرمان | روزانهبردسیرپسر۷۳۳
۲۵مهندسی برق|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانهدزفولپسر۸۸۶
۲۵مهندسی برق|دانشگاه شهیدچمران -اهواز | روزانهاهوازپسر۹۲۰
۲۵مهندسی برق|دانشگاه صنعتی همدان | روزانههمدانپسر۱۰۴۹
۲۵مهندسی برق|دانشگاه یاسوج | روزانهیاسوجپسر۱۱۶۰
۲۵مهندسی برق|دانشگاه جهرم | روزانهشیرازپسر۱۳۴۶
۲۵مهندسی برق|دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | روزانهکرمانپسر۱۳۵۶
۲۵مهندسی برق|دانشگاه بیرجند | روزانهتربت حیدریهپسر۱۵۰۹

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته مهندسی برق را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته مهندسی برق با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها