انتخاب رشته اینترنتی
           انتخاب رشته دات کام
تخصصی ترین مرکز انتخاب رشته کنکور
آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی

فهرست مطالب

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی چه رتبه ای می باشد؟

چه کسانی در کنکور ۹۹ در رشته علوم آزمایشگاهی پذیرفته شدند؟

با توجه به رقابتی که در عرصه کنکور و در نهایت انتخاب رشته داوطلبان تجربی وجود دارد داوطلبان به دنبال اطلاعاتی در رابطه با رشته علوم آزمایشگاهی هستند.

این اطلاعات تا حدی اهمیت دارد که می تواند یک سال سرنوشت تحصیلی هر فرد را به تعویق بیندازد.

بدین منظور مقاله ای تحت این عنوان برای افزایش اطلاعات داوطلبان نظیر کارنامه و حداقل رتبه قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی قرار داده شده است تا با دید بازتری مسیر انتخاب رشته خود را طی کنید.

اهمیت دانستن و کاربرد آخرین رتبه قبولی

از اهمیت اطلاعات آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی و دیگر رشته ها می توان به این نکته اشاره کرد که از کدام منطقه و با چه سهمیه ای پذیرش انجام شده است.

با این اطلاعات می توان به طور نسبی و با تمرکز بیشتری به انتخاب ۱۵۰ کد رشته محل در انتخاب رشته پرداخت.

اما باید دانست رتبه کسب شده در زیر گروه های هر رشته ملاک پذیرش و سنجش داوطلب در انتخاب رشته می باشد.

کارنامه کنکور تجربی

رشته علوم آزمایشگاهی

از پرطرفدار ترین رشته های تجربی رشته علوم آزمایشگاهی می باشد که داوطلبان زیادی تمایل به تحصیل در این رشته را دارند.

این رشته به صورتی می باشد که در زمینه پیشگیری و تشخیص بیماری های مختلف با استفاده از آزمایش های بیوشیمی و هماتولوژی، پزشک را یاری خواهد کرد.

حیطه فعالیت در این رشته بیشتر در زمینه ی آنالیز های آزمایشگاهی خون و مایعات بافت های بدن می باشد.

همچنین پذیرش در این رشته از دوره ی کاردانی تا دکترای حرفه ای صورت می گیرد.

آیا می دانید چه افرادی مناسب رشته علوم آزمایشگاهی می باشند؟

وظایف تکنسین آزمایشگاهی چیست؟

رشته علوم آزمایشگاهی چه برتری به دیگر رشته های خواهد داشت؟

از معایب رشته علوم آزمایشگاهی چه می دانید؟

بازار کار رشته علوم آزمایشگاهی چگونه است؟

شماره تماس انتخاب رشته دات کام

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی منطقه یک

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | ظرفیت مازادتبریزپسر۱۲۸۳۸
۱علوم آزمایشگاهی|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دوممشهددختر۱۲۹۲۸
۱علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی سراب | روزانهتهراندختر۱۲۹۵۰
۱علوم آزمایشگاهی|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دوممشهددختر۱۲۹۶۳
۱علوم آزمایشگاهی|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دوممشهددختر۱۳۰۷۱
۱علوم آزمایشگاهی|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دوممشهددختر۱۳۱۰۵
۱علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی گراش | روزانهاصفهاندختر۱۳۱۱۶
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهمشهدپسر۱۳۴۰۳
۱علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهاصفهاندختر۱۳۷۵۲
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهاصفهاندختر۱۴۰۱۹
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهشیرازپسر۱۴۰۸۱
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهمشهددختر۱۴۲۴۰
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهشیرازپسر۱۴۲۵۰
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهشیرازدختر۱۴۲۶۲
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهاصفهانپسر۱۴۴۴۱
۱علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهشیرازپسر۱۴۴۷۸
۱علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهشیرازدختر۱۴۹۴۳

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی منطقه دو

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهسمناندختر۲۵۷۴۴
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهکرمانپسر۲۵۷۵۹
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانکرماندختر۲۵۹۸۹
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهکرماندختر۲۶۰۵۶
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهزاهداندختر۲۶۳۹۱
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهسمنانپسر۲۶۶۹۲
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهسمنانپسر۲۶۸۱۴
۲علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی خمین | روزانهاراکدختر۲۶۸۳۶
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهدانپسر۲۷۰۹۷
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانسیرجاندختر۲۷۸۵۳
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانهزاهدانپسر۲۸۳۸۵
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهسمنانپسر۲۸۵۶۴
۲علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهزاهداندختر۲۹۲۴۷
۲علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهزاهدانپسر۳۱۵۳۶
۲علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | محروم-بومی سیستان وبلوچستان(زاهدان)زاهدانپسر۳۵۹۶۹

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی منطقه سه

منطقهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانجیرفتپسر۱۷۰۶۳
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهسرابلهدختر۱۷۰۹۴
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهآبدانانپسر۱۷۱۶۵
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهسرابلهدختر۱۷۳۰۰
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهدره شهردختر۱۸۰۵۰
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهکرمانپسر۱۸۲۵۳
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهجیرفتپسر۱۸۴۲۱
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهبمدختر۱۸۴۸۶
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهبمدختر۱۹۶۶۸
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهسمنانپسر۱۹۶۸۳
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانجیرفتدختر۱۹۹۰۸
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانهایرانشهردختر۲۲۰۲۴
۳علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهجیرفتپسر۲۳۲۵۳
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانجیرفتپسر۲۳۵۰۶
۳علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهشهربابکپسر۲۳۹۴۱
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانعنبرآبادپسر۲۴۱۲۱
۳علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهسمناندختر۳۰۳۷۳
۳علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهایرانشهردختر۳۲۷۱۳
۳علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهآزادشهردختر۳۳۱۵۹
۳علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهسیب سوران و مهرستانپسر۳۶۱۳۴

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سهمیه ۵%

سهمیه رشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۵علوم آزمایشگاهی|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دومبجنورددختر۸۲۷۷
۵علوم آزمایشگاهی|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال دومنیشابوردختر۸۳۵۶
۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهشیرازدختر۸۵۴۳
۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی بم | روزانهیزدپسر۸۵۴۳
۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانهدامغانپسر۹۰۰۷
۵علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی گراش | روزانهیاسوجپسر۹۰۳۱
۵علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهیاسوجپسر۹۵۲۸
۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | روزانهکرمانپسر۹۷۰۶
۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهایوان غربپسر۹۷۳۲
۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانهدهلرانپسر۹۷۶۳
۵علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهاهوازپسر۹۷۶۳
۵علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی سیرجان | روزانهرودبارمنجیلپسر۱۰۱۴۳
۵علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر | روزانهبیرجنددختر۱۰۱۵۶
۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | محروم-بومی استان کرمانعنبرآبادپسر۱۰۸۲۱
۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانهسمناندختر۱۲۱۶۸

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی سهمیه ۲۵%

سهمیهرشته پذیرش شده داوطلبمحل سکونتجنسیترتبه در سهمیه
۲۵علوم آزمایشگاهی|موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان -مشهد | غیر انتفاعی-نیمسال اولچناراندختر۳۰۹۰
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی یزد | ظرفیت مازادیاسوجدختر۳۱۹۵
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانهاهوازدختر۳۳۸۵
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی قزوین | روزانهشهر قدسپسر۳۵۰۵
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | روزانهرامهرمزدختر۳۷۶۳
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی -بجنورد | روزانهمشهدپسر۳۸۱۹
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانهتربت حیدریهپسر۳۸۵۴
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کردستان -سنندج | ظرفیت مازاداهوازدختر۳۸۷۶
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | ظرفیت مازادتهراندختر۳۸۹۵
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانهشهریارپسر۴۲۰۷
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانهیزدپسر۴۲۸۵
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشکده علوم پزشکی ابادان | روزانهاهوازدختر۴۳۲۹
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | پردیس خودگرداناهوازدختر۴۵۴۵
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانهکرمانشاهدختر۴۶۳۵
۲۵علوم آزمایشگاهی|دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانهنیشابوردختر۵۱۴۵

انتخاب رشته کنکور

هر داوطلب با توجه به نهایی کردن انتخاب های خود سرنوشت تحصیلی و آینده شغلی خود را تعیین می کند.

تمامی انتخاب های هر فرد رابطه مستقیم به در نظر گرفتن همه جوانب از جمله تعداد شرکت کنندگان و میزان تاثیر سهمیه ها می باشد.

شما می توانید در سایت enkonkur.ir با توجه به رتبه خود دقیق ترین پذیرفته شدگان رشته علوم آزمایشگاهی را بر اساس سال قبل مشاهده کنید.

همچنین برای دست یافتن به رشته علوم آزمایشگاهی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استفاده از تجربیات مشاوران انتخاب رشته می توانید علاوه بر قطعی شدن انتخاب خود، این مسیر را با دید بازتری دنبال کنید.

مشاوران انتخاب رشته طی تجربیات چندین ساله خود در انتخاب رشته آماده اطلاع رسانی و ارائه تمام تجربیات خود به داوطلبان می باشند.

راه های ارتباطی ما

شماره تماس دفتر رسمی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : ۰۲۱۴۴۵۱۱۰۵۳

صفحه مجازی تیم مشاوره انتخاب رشته دات کام : entekhabreshteh.official@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر نوشته ها